Výpočty

Výpočty

Společnost ŠKODA JS a.s. dlouhodobě zajišťuje pro své zákazníky výpočtové analýzy, které jsou definovány dle aktuálních potřeb jaderných elektráren, plynoucích z bezpečnostních a servisních požadavků. 

Výpočty

Zaměřujeme se nejen na výpočty komponent reaktoru, ale i na výpočty ostatní provozní celků jaderných elektráren. Odpovědností odboru Výpočty je provádět komplexní, multioborové výpočtové analýzy. Abychom tohoto cíle úspěšně dosáhli, rozvíjíme výpočtové analýzy ve čtyřech hlavních oborech a to pevnostní výpočty včetně hodnocení životnosti komponent, termohydraulické výpočty, výpočty spojené s radiační bezpečností a v neposlední řadě výpočty spojené s reaktorovou fyzikou. A přesně takto jsou ve společnosti ŠKODA JS a.s. strukturované i jednotlivá výpočtová oddělení, která dokáží mezi sebou velice aktivně komunikovat a vytvářet tak multioborový, komplexní náhled na řešenou problematiku.

Historie výpočtů pro jadernou energetiku sahá do roku 1956. Následně se výpočty formovaly podle aktuální potřeby vývoje průmyslu. Výpočty výrazně figurovaly při tvorbě předprovozní bezpečnostní dokumentace, pro potřeby spouštění a následném zavádění jednotlivých typů paliva na slovenských a českých jaderných elektrárnách. Ruku v ruce jde s vývojem požadavků na výpočty i požadavky na vývoj výpočtových metod. Radikální změna přichází s nástupem výpočetní techniky, čímž se významně doplňují analytické výpočty. Pro další vývoj výpočtů v jaderné energetice bylo tak nutné v této době zajistit vývoj SW prostředků. Tímto krokem je položen základní kámen k tvorbě vlastního SW vybavení. Společnost se intenzivně začíná zabývat vývojem vlastního SW, který se v průběhu času úspěšně transformoval v moderním, soudobě používaný SW, který je aplikačně nasazen jednak ve společnosti ŠKODA JS a.s. a rovněž i na jaderných elektrárnách, kam je v pravidelných upgradech dodáván. Díky detailní znalosti vnitřní stavby našich SW produktů a historického vývoje jsme schopni zavádět nové světové poznatky vědy a techniky do současné průmyslové praxe.

V současné době je odbor Výpočty schopen zpracovat široké spektrum analýz a to jak komerčními SW, tak i vlastními SW produkty. Reaguje tak na aktuální poptávku našich obchodních partnerů a rovněž i zajišťuje stálou podporu ostatním útvarům všech divizí společnosti ŠKODA JS a.s.

Významné milníky v novodobé historii našich činností

termohydraulické výpočty - rychlostní pole

1994-2014Licencování systému vnitroreaktorové kontroly SCORPIO s fyzikálním a termohydraulickým modulem společnosti ŠKODA

První zavedení systému SCORPIO na JE Bohunice

Zahájení spolupráce na optimalizaci palivových vsázek reaktorů VVER

výpočty - zatížení vnitřního koše kontejneru

1999-2014Zpracování podkladů pro revizi předprovozní bezpečnostní zprávu JE Temelín

Zavedení technické podpory JE Dukovany ve smyslu periodicky opakující se činností

Předprovozní bezpečnostní zpráva JE Dukovany pro typ paliva Gd první generace

výpočty - výstup programu COSMOS

1999-2014Modernizace systému SCORPIO na JE Dukovany a JE Bohunice

Zavedení rozvojových činností pod souhrnným názvem „Optimalizace palivového cyklu JE“

Zpracování podkladů pro předprovozní bezpečnostní zprávu JE Temelín při provozu na zvýšeném výkonu 104%

výpočty

1999-2014Zpracování radiologických následků při hypotetických haváriích JE Dukovany a Temelín

Zahájení spolupráce s JE Dukovany na periodicky se opakující akci „Operativní podpora při projektování palivových vsázek“

Zahájení spolupráce s JE Temelín na periodicky se opakující akci „Provozní podpora JE Temelín“

výpočty

2012-2016Uzavření rámcové vývojové spolupráce s JE Dukovany nazvané „Efektivní řízení střední části palivového cyklu jaderné elektrárny Dukovany“

výpočty

2014-2017Uzavření rámcové vývojové spolupráce s ČEZ nazvané „Rozvoj palivového cyklu a zajištění provozních potřeb reaktorů ČEZ“

výpočty

2015-2018Zajištění podpory pří procesu sestavení předprovozní bezpečnostní zprávy pro palivo TVSA-T mod.2

hist_8

2015-2019Zpracování výpočtové dokumentace pro potřeby licencování OS ŠKODA 1000/19, ŠKODA 1000/19M a OS ŠKODA 440/19