Projekce

Projekce

Prostorová koordinace na JE Mochovce a JE Dukovany

Práce s 3D skenerem

Na začátku roku 2018 jsme zahájili tvorbu 3D modelu skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce a dle harmonogramu jsme práci úspěšně dokončili koncem roku 2018. Výsledkem je dokumentace pro cca 2800 potrubních tras a pomocných ocelových konstrukcí. Jako podklad pro tuto činnost posloužilo cca 140 scanů technologie hlavního výrobního bloku.

Souběžně jsme zpracovali 3D model potrubí systému pára-voda (od parogenerátoru po hermetickou průchodku) na 1., 2. a 4. bloku JE Dukovany. Tento model byl zpracován ze scanů provedených v objektech hlavního výrobního bloku. Dokumentace z tohoto modelu byla použita jako podklad pro výpočty potrubí.

V roce 2019 byl pro společnost ČEZ, a. s., a její jadernou elektrárnu Dukovany zrealizován projekt Laserscan vnitřních částí hlavního výrobního bloku. V rámci odstávek jednotlivých bloků realizovali pracovníci ŠKODA JS
skeny přímo v hermetických částech bloku, často ve stísněných prostorách a pod radiační zátěží. Z naskenovaných dat byl dle požadavků zákazníka vytvořen export dat pro všechny dotčené místnosti, který obsahoval export všech skenů po místnostech do prostředí Leica TrueView, kde je umožněno virtuální a realistické prohlížení projektu, a export mračna bodů po místnostech do formátu E57 jako zdroj vstupních dat na pozdější tvorbu 3D modelu.

Modernizace polárního mostového jeřábu na 1. a 2. bloku Jižněukrajinské JE

Modernizace polárního mostového jeřábu na 1. a 2. bloku Jižněukrajinské JE

V rámci projektu bude kompletně vyměněn systém kontroly řízení a elektrozařízení. V mechanické části jeřábu bude dodána nová kočka o nosnosti 160 a 2 x 80 t nahrazující kočku 80 t. Jeřábová kočka hlavního zdvihu 400 t bude vybavena novým zdvihacím a mechanismem, mechanismem pojezdu kočky, doplněna o havarijní brzdu, vybavena novým lanovým bubnem a lany, nahrazen pomocný zdvih 10t a kladnice s otočnou vidlicí. Dále bude nahrazen mechanismus otáčení mostu polárního jeřábu, vodící kolejnice pro kabelový shrnovací systém a budou navrženy a dodány speciální nákladové a manipulační prostředky pro možnost demontáže a montáže.

Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách

Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting)

Tento projekt včetně projekčních prací, dodávek, montáže a spuštění realizuje ŠKODA JS ve spolupráci se společností Framatome a dalšími lokálními firmami pro 11 jaderných bloků typu VVER 1000 na Ukrajině. V roce 2018 proběhla projekční fáze projektu. Kompletní dokumentace byla zpracována dle norem GOST a PNAEG. Venting je pasivní systém, který v případě nárůstu tlaku v kontejnmentu upustí přes systém filtrace paroplynnou směs do okolního ovzduší. Systém filtrace je dvoustupňový a probíhá v nádobě o průměru 3,4 a výšce 5 m. Z důvodu vysoké návrhové teploty 295°C a požadované seismické odolnosti byl pro nádobu určen materiál 08Ch18N10T o tloušťce od 22 do 24 mm. Montáž nádrže skládající se z 34 dílů proběhne až na místě instalace, protože jediná možná transportní trasa disponuje světlostí o rozměrech pouhých 60 x 160 cm.

Samotný proces filtrace je realizován v nádobě a požadovaná filtrační schopnost systému je 99,999%. Systém plní i funkci odvodu tepla z kontejnmentu, ke kterému dochází v nádobě kondenzací páry.

V současné době postupně probíhá montáž, která je plánována do poloviny roku 2021. ŠKODA JS vykonává supervizi montáže systémů a přímo řídí montážní a svařovací práce hlavní tlakové nádoby každého systému.

Obalový soubor na netěsné použité palivo pro JE Temelín

Vývoj nového obalového souboru (též kontejneru) na netěsné použité palivo VVER 1000 je založen na modifikaci stávajícího provedení kontejneru vlastního designu ŠKODA 1000/19. V součinnosti s VŠCHT Praha jsme v projekční fázi řešili dodatečnou absorpci vody a vodíku speciálními vnitřními vestavbami obalového souboru. V souvislosti s optimalizací systému sušení kontejneru jsou připraveny a částečně již realizovány testy natékavosti netěsného paliva s použitím maket pelet. Problematika hardware a přenesení výsledků testů na dílo je řešena s odborem Výpočty ve ŠKODA JS a společností Těsnost s.r.o.

Hlubinné ukládání – konec palivového cyklu

V roce 2019 pokračovala ŠKODA JS v projektu Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání
vyhořelého jaderného paliva. Cílem je kompletně navrhnout úložný obalový soubor pro hlubinné ukládání použitého jaderného paliva z reaktorů VVER 440 a dodat pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vzorek tohoto úložného obalového souboru.

Věda a výzkum

Parovodíkový autokláv pro Centrum výzkumu Řež

Velmi intenzivně se zabýváme technologií reaktorů IV. generace na bázi roztavených solí a helia v rámci dotačních projektů. Vyvinuli jsme také Parovodíkový autokláv pro Centrum výzkumu Řež. Nový systém umožňuje testovat změny vlastností materiálů v prostředí přehřáté vodní páry s příměsí vodíku, parovodíkové směsi. Jedním ze zkoumaných vlivů je například tzv. vodíková křehkost.

Vodní dílo Hněvkovice

Na základě požadavku společnosti ČEZ, a. s., byl v roce 2019 zrealizován projekt Laserscan vodní elektrárny Hněvkovice. Tato elektrárna se nachází v tělese přehradní nádrže Hněvkovice na řece Vltavě. V elektrárně jsou instalována dvě soustrojí s Kaplanovými turbínami (2 × 4,8 MW). Laserscan byl realizován v době, kdy na jednom soustrojí probíhala generální oprava. Celé soustrojí bylo demontováno, a naskytla se tak jedinečná příležitost naskenovat stavební část, která je za provozu zcela nedostupná. Laserscan byl realizován za pomoci nového skeneru Leica RTC360, který umožňuje výrazně rychlejší pořízení skenu. Během skenovacích prací byla zachycena skoro celá technologie a stavební část vodní elektrárny Hněvkovice. Celkem bylo na této elektrárně provedeno 173 skenů.

Historie naší spolupráce

3D Skener

2018 tvorbu 3D modelu skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce

2018zpracovali jsme 3D model potrubí systému pára-voda (od parogenerátoru po hermetickou průchodku) na 1., 2. a 4. bloku JE Dukovany

historie_3

2018projekční fáze projektu “Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách”

2018projekční práce na vývoji nového obalového souboru na netěsné použité palivo VVER 1000

Laserscan Leica RTC360

2019Laserscan vnitřních částí hlavního výrobního bloku JE Dukovany

Zajímavá čísla

2800 naskenovaných potrubních tras a pomocných ocelových konstrukcí na 4. bloku JE Mochovce

140 scanů pro tvorbu 3D modelů skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce
99,999 procentní požadovaná filtrační schopnost systému na havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách
160 tun nosnost nové kočky na modernizovaném polárním mostovém jeřábu na 1. a 2. bloku Jižněukrajinské JE